Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden

Art. 1: HUURPRIJS:
Vermelde prijzen zijn stukprijzen in EURO (incl. 21% BTW). De prijzen gelden voor 3 werkdagen OF een weekend. Een weekend telt van vrijdagavond tot maandagavond. Voor iedere daaropvolgende dag geldt een tarief van 15 % van de vermelde huurprijs.

Art. 2: TRANSPORTTARIEVEN:
Vanaf 75,00 EURO (incl. BTW) worden de goederen gratis geleverd binnen een straal van 15 km.
Volgende transporttarieven worden in rekening gebracht:

  • 1,25 EURO per gereden km
  • Laad- en lostijden zijn in het transporttarief inbegrepen
  • Enkel bij onze pakketten is levering en plaatsing inbegrepen in de prijs voor een transport kleiner dan 20 km van Geel centrum. Voor de overige km's wordt 1,25 EURO/km aangerekend.

Art. 3: WAARBORG:
Bij elke verhuring dient een waarborg betaald te worden. Breuk, verlies of schade zal in rekening gebracht worden.

Art. 4: VERANTWOORDELIJKHEID:
Onmiddellijk na de levering/opbouw dient de klant het gehuurde materiaal te controleren. Indien er gebreken worden vastgesteld dienen deze zo snel mogelijk gemeld te worden aan de verhuurder. Gebruik van de goederen heft alle recht op klachten dienaangaande op. De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden en schade aan elektrische installaties. In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen aan de verhuurder. Het is tevens de huurder verboden het gehuurde goed onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen.

Art. 5: EEN GOEDE HUISVADER:
De goederen dienen na afloop in de staat te zijn zoals de verhuurder deze heeft achtergelaten op het moment van opbouw. Indien dit niet het geval is zal een meerkost voor extra reiniging worden doorbelast aan de huurder. Als de huurder zelf een reiniging wilt doen na een vervuiling, moet deze erop toezien dat er nooit bijtende producten worden gebruikt welke schade of verkleuring als gevolg kunnen geven. Het is ten strengste verboden om open vuur te gebruiken in de tent zoals bijvoorbeeld, barbecue. Verwarmingsbronnen dienen zodanig geplaatst te worden dat ze geen schade toebrengen aan de tent. Bij storingen, beschadigingen en/of diefstal verwacht men dat er onmiddellijk contact wordt opgenomen met de verhuurder op het Nr. 0488 82 01 12. De huurder zal geen aanspraak maken op een schade- of enige andere vergoeding. Bij rukwinden boven 60km/uur of storm boven windkracht 4 dient de tent onmiddellijk te worden afgebroken. De verhuurder dient in zulke omstandigheden altijd eerst gecontacteerd te worden waarna deze kan beslissen of de tent en eventuele andere gehuurde materialen dienen afgebroken te worden. De verhuurder kan deze opdracht aan de huurder doorgeven als hij acht niet tijdig zelf te kunnen ingrijpen. Als de huurder deze volgorde niet toepast, zal volgende regel van toepassing zijn : In geval van gedeeltelijke/volledige instorting van het materiaal door niet of onvoldoende naleving zal alle opgelopen schade aan het gehuurde materiaal evenals mensen en dieren die zich op dat moment in de tent bevinden, ten lasten van de huurder vallen. Het aanbrengen aan het gehuurde materiaal van zelfklevers, tape, affiches, schilderwerken, nietjes of andere hechtingsmaterialen is niet toegestaan.

Art. 6: FACTUUR:
Het bedrag van de factuur dient contant betaald te worden.

Art. 7: BETALING EN SANCTIES BIJ NIET-BETALING:
Indien het bedrag van deze factuur niet volledig werd vereffend binnen de 30 dagen na factuurdatum, zal er automatisch en van rechtswege zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is, een intrest van 10 % per jaar worden aangerekend op het nog verschuldigde saldo, te vermeerderen met de gerechtelijke onkosten. Bij niet-betaling van een factuur, worden alle andere nog openstaande facturen die nog niet zijn vervallen, ineens opeisbaar.

Art. 9: BETWISTING:
Ingeval van betwisting zullen enkel de Rechtbanken van het arrondissement Turnhout en het Vredegerecht van het kanton Geel bevoegd zijn.

Art. 10: AANVAARDING VERKOOPSVOORWAARDEN:
Het aanvaarden van deze factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden, zo deze als de bijzondere.

“don't wait for the perfect moment. take the moment and make it perfect”